Česko plánuje v nejbližších letech masivní investice do rozvoje železniční infrastruktury

2020-04-27

SDÍLET:

Železniční doprava v posledních letech překonává jeden rekord za druhým a těší se rostoucí podpoře veřejnosti. Stále více lidí totiž mění automobily za bezstarostnou jízdu v pohodlí vlaku. Abychom tento trend dokázali dlouhodobě udržet, musíme investovat do železniční infrastruktury. Správa železnic připravuje v Pardubickém kraji hned několik projektů, které zlepší dopravní obslužnost celého kraje. Vybral jsem proto projekty, které by měly být v následujících deseti letech realizovány. 

Místopředseda Správní rady Správy železnic a organizátor Železniční konference Pardubice Martin Kolovratník chce, aby česká železnice byla moderní, rychlá a komfortní. „Při plánování proto musíme být odvážní a nebát se. Bohužel často čtu „zaručené zprávy“, které se v drtivé většině nezakládají na pravdě. Vyžádal jsem si proto aktuální informace a rád se s Vámi o ně podělím. V našem kraji nás čeká 28 železničních projektů, které se od sebe samozřejmě liší svou významností a předpokládanými náklady,“ uvádí.

Mezi nejvýznamnější investiční akce patří modernizace železničního uzlu Pardubice. Stavební práce v tomto případě začnou už v srpnu letošního roku a trvat by měly do října 2024.

 
E-01 Modernizace železničního uzlu Pardubice

Cílem stavby je modernizace celého železničního uzlu Pardubice pro potřeby osobní a nákladní dopravy. Předmětem projektu je zejména zvýšení traťové rychlosti průjezdu na 160 km/h, výstavba nového ostrovního nástupiště č. 5, modernizace stávajících nástupišť včetně zajištění nových bezbariérových přístupů, vybudování nové přístupové lávky přes železniční stanici a zlepšení podmínek pro průjezd nákladních vlaků o délce 740 m. Dále je navržena komplexní modernizace zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. Navržené řešení umožní výhledově nové bezúvraťové propojení s tratí Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem.

Aktuální stav: Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a byla podána žádost o stavební povolení. Připravuje se vypsání veřejné zakázky na realizaci stavby.

Předpoklad realizace: 08/2020 - 10/2024

Předpokládané náklady: 4,05 mld. Kč


 

E-02 Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

Cílem stavby je modernizace průjezdu železničním uzlem Česká Třebová pro potřeby osobní i nákladní dopravy. Předmětem projektu je zejména dosažení vyšší rychlosti vlaků, rekonstrukce nástupišť, prodloužení podchodu pod celou stanicí a rekonstrukce trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. V neposlední řadě stavba sníží negativní vlivy z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatele v okolí trati.

Aktuální stav: V současné době probíhá schvalování záměru projektu a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Předpoklad realizace: 07/2023 - 07/2029

Předpokládané náklady: 10,40 mld. Kč


 
E-03 Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň

Náplň stavby vychází z aktualizace schválené studie proveditelnosti. Ta obsahuje novostavbu trati, která prochází dvojicí tunelů (Hemže – 1160 m a Oucmanice – 4985 m), zkracuje stávající trasu o 2,4 km a počítá s maximální rychlostí 160 km/h. Současně zachovává stávající trať. Propojení původní a nové trati se na obou koncích (v Chocni a Ústí nad Orlicí) předpokládá pomocí mimoúrovňových rozpletů kolejí.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu a doprovodné technické dokumentace. V rámci této zakázky bude prověřeno i zavedení rychlosti 200 km/h.
Předpoklad realizace: 09/2028 - 12/2031

Předpokládané náklady : 14,93 mld. Kč

 

E-04 Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC

Cílem stavby je komplexní rekonstrukce dotčeného traťového úseku, který v uplynulých dekádách neprošel žádnou zásadní modernizací. Předmětem projektu je zejména výměna železničního svršku, rekonstrukce trakčního vedení, výstavba vnějších nástupišť a podchodu ve stanici Brandýs nad Orlicí a zřízení odbočky v lokalitě Bezpráví, kde dojde také ke zrušení stejnojmenné zastávky.

Aktuální stav: V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební povolení.

Předpoklad realizace: 11/2020 - 03/2023

Předpokládané náklady: 3,00 mld. Kč

 

E-05 Choceň – Uhersko, BC

Hlavním cílem stavby je komplexní rekonstrukce celého úseku, jehož předešlá modernizace proběhla v roce 1996 s uplatněním tehdy dostupných technologií a materiálů. Předmětem stavby je zejména výměna železničního svršku v délce 15,5 km, sanace železničního spodku v nevyhovujících úsecích, zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště ve stanici Zámrsk, rekonstrukce zastávek a přejezdů a úprava staničních zabezpečovacích zařízení. Stavba je navrhována s předpokladem zavedení traťové rychlosti 200 km/h.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. Z důvodu projektování na rychlost 200 km/h v současné době probíhá veřejná zakázka na zpracování podrobného geotechnického průzkumu.

Předpoklad realizace: 11/2022 - 04/2025

Předpokládané náklady: 2,77 mld. Kč


 
E-07 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová


Účelem této stavby je rekonstrukce stávající a vybudování nové druhé koleje v celém úseku s cílem dosažení traťové rychlosti 160 km/h a zvýšení kapacity dráhy. Ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem bude vybudováno jedno vnější a jazykové nástupiště a jedno ostrovní nástupiště přístupné podchodem. Rekonstrukcí projde zastávka Pardubice-Semtín a vybuduje se nová zastávka Stéblová obec, která zkrátí docházkovou vzdálenost na vlak. V rámci stavby bude rekonstruován a zdvoukolejněn most přes Labe.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Předpoklad realizace: 01/2021 - 12/2023

Předpokládané náklady: 2,18 mld. Kč

 

E-08 Rekonstrukce žst. Letohrad

Cílem stavby je celková rekonstrukce stanice Letohrad, která přinese zvýšení traťové rychlosti a zlepšení podmínek pro cestující. Předmětem stavby je zejména rekonstrukce kolejiště a výstavba nového ostrovního nástupiště, přístupného podchodem se schodišti a výtahy. Podchod bude prodloužen na druhou stranu kolejiště, kde bude vybudováno parkoviště pro cestující.

Aktuální stav: Stavební práce probíhají dle harmonogramu, v současné době (březen 2020) probíhá příprava na nepřetržitou výluku v termínu 29. 2. - 21. 4. 2020.
Termín dokončení: 07/2020

Náklady stavby: 1,01 mld. Kč


 
E-10 Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha


Předmětem stavby je náhrada stávajícího pětikolejného přejezdu ve stanici Uhersko novým nadjezdem, který je navržen jako spojitý prefabrikovaný trámový most tvořený 9 poli o celkové délce 295 m, který kromě samotné železniční trati překoná i inundanční území říčky Loučné. V rámci stavby bude rovněž zajištěn bezbariérový přístup na nástupiště a bude zrušen nedaleký přejezd P4896 na polní cestě.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu.

Předpoklad realizace: 07/2022 - 08/2024

Předpokládané náklady: 523 mil. Kč


 
E-11 Výstavba TNS Stéblová

Předmětem stavby je výstavba nové trakční napájecí stanice, která bude technologicky a stavebně připravená na přechod na střídavou trakci. Je určena pro napájení trakčního vedení na budoucí plně dvoukolejné trati Hradec Králové – Pardubice a k podpoře trakčního napájení železničního uzlu Pardubice.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Předpoklad realizace: 07/2020 - 03/2022

Předpokládané náklady: 300 mil. K


 
E-12 Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice

Předmětem stavby je zejména náhrada stávajícího atypického zabezpečovacího zařízení a dálkového řízení, které bylo instalováno v 80. letech v rámci výstavby cementárny Prachovice. Dále bude částečně rekonstruován železniční svršek v úseku Přelouč - Choltice, nástupiště v Cholticích bude přesunuto k železničnímu přejezdu, v Heřmanově Městci budou zřízena dvě vnější nástupiště v návaznosti na městskou investici autobusového terminálu a v Prachovicích bude zredukováno kolejiště osobní stanice na jednu kusou kolej s novým nástupištěm.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu

Předpoklad realizace: 01/2022 - 02/2023

Předpokládané náklady: 530 mil. Kč

 

E-13 Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy


Cílem stavby je odstranění příčin deformací zemního tělesa na trati Brno – Česká Třebová v okolí zastávky Hradec nad Svitavou. Bude napraven nevyhovující stav zařízení a staveb, které byly těmito deformacemi přetvořeny či poškozeny a zajistí se odtok povrchové a podzemní vody z oblasti postižené deformacemi do míst, v nichž nedojde k ovlivnění dráhy.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu.

Předpoklad realizace: 06/2021 - 12/2021

Předpokládané náklady: 259 mil. Kč


 
E-14 DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová

Hlavním cílem stavby je zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) v předmětném úseku. To je podmíněno zajištěním mimoúrovňových nebo zabezpečených přístupů na nástupiště, která na této trati nejsou v řadě případů zřízena. Součástí stavby je tedy odstranění úrovňového přístupu na nástupiště přes hlavní koleje v železničních stanicích Letovice a Březová nad Svitavou. Bude také vybudována nová zastávka Březová nad Svitavou město a zřízena nová odbočka Banín. Ve stanici Březová nad Svitavou a v obci Moravská Chrastová dojde ke zrušení přejezdů a jejich nahrazení nadjezdem.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu.

Předpoklad realizace: 07/2027 - 09/2029

Předpokládané náklady: 4,04 mld. Kč

 

E-15 Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová

Cílem stavby je rekonstrukce areálu Hasičského záchranného sboru Správy železnic, který využívá Jednotka požární ochrany Česká Třebová. Stavebními úpravami projdou dvě budovy, přístřešek pro osobní vozidla, zpevněné plochy s příjezdovou komunikací a stávající oplocení areálu. Dále se vybuduje nová přípojka vody.
Z důvodu nemožnosti získání územního rozhodnutí (nemožnost projednání přeložky VVN ČEZ Distribuce) byla příprava stavby pozastavena.

Aktuální stav: Probíhá výběr nové vhodné lokality.

Předpoklad realizace: není stanoven

Předpokládané náklady: 182 mil. Kč


E-18 ETCS Ústí nad Orlicí – Lichkov

Předmětem stavby je instalace evropského železničního zabezpečovacího systému ETCS Level 2 na trati v předmětném úseku.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu.
Předpoklad realizace: 12/2021 - 02/2023

Předpokládané náklady: nejsou stanoveny

 

E-19 GSM-R Pardubice - Hradec Králové – Jaroměř

Stavba řeší vybudování digitálního rádiového systému GSM-R (Global system for Mobile communication – Railway) v úseku Pardubice – Jaroměř. Jde o obdobu veřejné mobilní sítě se speciálními požadavky na kvalitu, spolehlivost a dosažitelnost rádiového spojení podle mezinárodních železničních specifikací.

Zdroj: Správa železnic