Pardubice jsou skvělé místo pro moderní dopravní uzel

2020-06-23

SDÍLET:

Pardubice mají výhod- nou polohu ve středu re- publiky. Nedaleko od hlavního města, kousek na Moravu. Krajským městem vede železniční koridor a teče řeka Labe. Dálnice D11 spoju- je východ Čech s Pra- hou. Na okraji města je navíc letiště, které slou- ží jak pro vojenské, tak civilní účely. Projekt Do- pravní uzel Pardubice se ale stále vyvíjí.

Takzvaný multimodální uzel umístěný v prostoru obcí Srno- jedy a Svítkov si bere za cíl vy- budovat překladní a logistické kapacity mezi jednotlivými druhy dopravy, a to jak silniční, tak že- lezniční, leteckou a vodní.

„Poloha města Pardubice je výhod- ná pro využití všech druhů dopravy. Kromě silniční a vlakové se zde nachá- zí i letiště, dále bude možnost přepra- vy vodní cestou, a to po druhé největší řece v České republice. Čili nabízí se propojení všech těchto oblastí v jeden fungující celek,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Chybět samozřejmě nebude ani na- pojení na současné dopravní vzdále- nější trasy. Z hlediska geocentrického umístění jsou Pardubice k tomuto zce- la předurčeny, protože prolnutí těch- to čtyř druhů dopravy se tu velmi nabí- zí.

Pardubice jsou železničním uzlem. V zásadě na tuto infrastrukturní stav- bu je možno napojit vše ostatní. Pláno- vaný a v současné době v některých částech již budovaný Dopravní uzel
Pardubice je společným zájmem Minis- terstva dopravy České republiky a Par- dubického kraje, o čemž svědčí memo- randum o spolupráci při přípravě a re- alizaci tohoto projektu uzavřené mezi výše zmíněnými subjekty.

Celá situace je nyní ve fázi, kdy je zpracována technickoekonomická stu- die, která jasně sděluje, že Pardubice propojením všech módů dopravy mo- hou jen těžit. Na tento projekt byl zís- kán dotační program ze Státního fon- du dopravní infrastruktury.

K realizaci a propojení vše