Přivaděče k D35 na území Pardubického kraje jsou připravené

2019-11-12

SDÍLET:

V období, kdy bylo rozhodnuto o vedení jižní varianty trasy R35, bylo přijato v dubnu 2006 usnesení Vlády České republiky o zajištění přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje. Následující měsíc bylo přijato Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti.

ŘSD ČR zpracovalo dopadovou studii, která definuje významné změny v dopravních poměrech při zavedení D35 do prostoru. Na základě těchto výstupů bylo společně s ŘSD ČR vytipováno pět silničních tahů. Dva z nich byly vybrány pro účel zklidnění dopravy s bezpečnostními a ochrannými prvky proti nežádoucímu pohybu těžkých vozidel. O tyto projekty se stará Správa a Údržba silnic Pardubického kraje. Zbylé tři mají charakter plnohodnotného dopravního napojení na D35. „Došlo tedy k zásadní dělbě realizace, kdy úkolem státu zůstala trasa tehdejší R35 a přípojné body, tedy křižovatky. Usnesením Vlády ČR a Memorandem o vzájemné spolupráci a realizaci R35 byla stavba přivaděčů silnic II. a III. třídy přenesena na Pardubický kraj, respektive jeho správu silnic,“ sdělil náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

V roce 2017 byla provedena aktualizace Memoranda, která vyústila v usnesení Vlády ČR, ve kterém jsou uvedeny silnice určené k výstavbě, modernizaci a opravám. Smlouva na finanční prostředky je se Státním fondem dopravní infrastruktury v limitní výši 2,7 miliardy Kč. Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec dodává: „Všechny stavby, které jsou v plánu by měly být hotovy do roku 2022, kde je plánováno spuštění prvního úseku D35. Opatovice – Časy – Ostrov.“ Přeložka silnice II/312 vyúsťující z D35 u Vysokého Mýta vedená na Choceň a obchvatem do Hemží, by potom měla být uvedena do provozu v roce 2024.

Rozpočet jednotlivých úseků:

II/298 mezi MÚK Rokytno na D35 a dnešní I/35 (Pardubický kraj) v limitní výši 200 mil. Kč 

II/322 kolem Dašic (Pardubický kraj) v limitní výši 300 mil. Kč 

II/322 v úseku Černá za Bory – Dašice v limitní výši 200 mil. Kč 

II/358 modernizace silnice Litomyšl – Česká Třebová (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) v limitní výši 200 mil. Kč 

II/360 modernizace silnice Litomyšl – Ústí nad Orlicí (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) v limitní výši 100 mil. Kč 

II/312 modernizace silnice Choceň – České Libchavy – Žamberk (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) v limitní výši 500 mil. Kč 

II/312 prodloužení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – v úseku Vysoké Mýto západ – Choceň – Mostek (SÚSPk) v limitní výši 1200 mil. Kč 

Aktuální stav:

Modernizace silnice II/312 České Libchavy – Žamberk

-       Projektová dokumentace pro územní řízení je vypracována, na základě podnětu občanů obce Dlouhoňovice na zvýšenou hladinu hluku z dopravy při projednávání projektové dokumentace, bylo v měsíci září a říjnu provedeno hlukové měření. Na základě jeho závěrů bude projektová dokumentace dopracována (případná výměna oken) a podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

-       Stavebně-technicky je akce vyřešena. 

-       Probíhá majetkoprávní vypořádání.

 

Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy „stávající trasa“

-       Projektová dokumentace projednána, čeká se jen na obecní úřad Mostek.

-       Chybí závazná stanoviska na kácení stromů – ochrana životního prostředí Choceň, obecní úřad Podlesí, Seč, České Libchavy.

-       Majetkoprávní vypořádání bude zahájeno po podání žádosti o územního řízení (většina příkopů na souk. pozemcích).

 

Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy – „obchvat obce Mostek“

-       Jsou provedeny veškeré průzkumy (měření intenzit, předběžný IGP, zaměření atd.).

-       Projekčně zpracován návrh trasy, podélný profil, odvodnění a šířkové uspořádání.

-       Termín podání žádosti o územní řízení může být dle sdělení Katastrálního úřadu o možné nutnosti posuzování vlivu stavby na životní prostředí výrazně ovlivněn. 

 

 Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl

-       Projektová dokumentace pro společné řízení vyhotovena, projednána.

-       Majetkoprávní vypořádání dokončeno.

-       Probíhá vynětí ze Zemědělského půdního fondu, následně bude podána žádost o vydání stavebního povolení.

 

Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice

-       V měsíci srpnu podány žádosti na pořízení změn územního plánu (Pardubice, Hostovice, Dašice).

-       Je zpracován koncept projektové dokumentace pro územní řízení.

-       Projednáno s ochrannou přírody, zřízení protimigračních plotů.

-       Provedeny průzkumné práce.

-       Zahájeno majetkoprávní vypořádání.

-       Probíhá zpracování rešerše na záchranný archeologický výzkum.

 

Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice

-       Vydáno územní rozhodnutí – nabití právní moci 11.4.2018.

-       V rámci územního řízení se neřešilo vynětí ze Zemědělský půdní fond – Dopravní inženýrská kancelář zažádal o změnu územního rozhodnutí na Městském úřadu Dašice dne 26.8.2019.

-       Podaná žádost o stavební povolení u speciálního stavebního úřadu odboru dopravy Magistrátu města Pardubic. Řízení přerušeno do 31.10.2019. Po dodání změny územní rozhodnutí s nabitím právní moci bude stavební řízení zahájeno.

-       Katastrální úřad řeší majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků. Dle informací JUDr. Šťastné (Katastrální úřad) bude vyvlastnění.

-       Zahájeno zadávací řízení na záchranný archeologický výzkum. 

 

Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť

-       Vydáno územní rozhodnutí – dne 10.7.2019 podáno odvolání čtyř účastníků.

-       S odvolateli uskutečněny dvě osobní jednání na obecním úřadu Rokytno ve věci nalezení řešení (zaslán návrh smlouvy o právu provedení stavby) podaných námitek a jejich případného stažení s Ing. Klimešem (Katastrální úřad) konzultován další postup.

-       Zemědělský půdní fond – vyřešeno

-       Kontrolní úřad řeší majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků.

-       Probíhá zpracování rešerše na záchranný archeologický výzkum. 

 

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

-       Realizace stavby na úsecích v intravilánech měst Litomyšl a Česká Třebová (4.9.19).

-       Nález sklepních prostor v okolí zámku Litomyšl, čeká se na sdělení archeologů, jak mají v daném místě postupovat stavební práce.

-     Kolize nízkého uložení kabelů CETIN – je v řešení s technikem CETINu.

-       Kolize uložení kabelů ČEZ – na místě stavby byl technik ČEZ Distribuce a zastavil práci

na levé polovině vozovky od školy podél klášterních zahrad po provozovnu Kubík (zde

jsou kabely VN a mají nedostatečné krytí, kabely je nutné přeložit – je vyvoláno jednání

s ČEZ Distribuce a dojednání dalšího postupu prací).

-       Na intravilánové úseky ukončena inženýrská činnost, v průtahu obcí Němčice z důvodu neshody občanů na umístění chodníku (vpravo, vlevo), bude modernizace silnice na výjezdu z obce ve směru na Zhoř provedena ve stávající trase.

-       Čerpání finančních prostředků v roce 2019 dle rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

 -       Zpracována studie proveditelnosti, koordinované stanovisko města Choceň doručeno 5.9.2019.

-       Probíhá zpracování zadávací dokumentace na zhotovení EIA a geotechnických průzkumů.

 

Miroslav Němec k přivaděčům přidal: „Největší obtíž je v majetkoprávním vyrovnání na obchvatu Dašic a Rokytna, kde jsou některé právnické a fyzické osoby, které nechtějí poskytnout pozemky. Hrozí zde nebezpečí, že pokud to půjde do vyvlastnění, může se stát, že se spustí dálnice a rok na průtazích Dašic, Zminnýho a Rokytna bude jezdit kamionová doprava.“