Správa a údržba silnic Pardubického kraje připravuje přivaděče k dálnici D35

2021-09-30

SDÍLET:

Jedná se celkem o osm staveb. Silnice II/360 z Litomyšle do Ústí nad Orlicí, II/312 z Chocně do Českých Libchav a z Českých Libchav do Žamberka jsou vedeny ve stávající trase a stejných šířkových parametrech. Došlo k únosnostní homogenizaci celého profilu vozovky. Práce zahrnují i mosty, propusty, odvodnění, bezpečnostní prvky, vodorovné a svislé dopravní značení.
 
Dále vozovka II/322 mimoúrovňová křižovatka Dašice, Rokytno – Býšť a Černá za Bory – Dašice jsou vedeny novou stopou. Převažují šířkové parametry, které jsou převážně v kategorii F 9,5 – to je 9,5 metru šířka komunikace. Na stavbách se nacházejí čtyři mimoúrovňová křížení železnice, mosty, opěrné zdi, další umělé objekty včetně součástí a příslušenství silnice. Celkem přivaděče vytvoří obchvaty obcí a měst Zminný, Dašice, Rokytno, Vysoké Mýto, Choceň a Mostek
 
Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová 
Tato stavba byla ukončena k 9. prosinci roku 2020. Stavební náklad na tento přivaděč z Litomyšle do České Třebové byl ve výši přesahující 100 milionů korun. „Měl jsem možnost si tu komunikaci pečlivě prohlédnout a také projet. Musím konstatovat, že se jedná o velmi povedenou stavbu v našem kraji. Jízda po tomto přivaděči je velmi komfortní,“dodal Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Nové dílo bylo poškozeno přívalovým deštěm. Oprava zátrží na tělese silnice bude zahájena po 6.9.2021.
 
Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl
Jedná se o stavbu, která je rozdělena na čtyři úseky. Zhotovitelem této stavby je firma Strabag a.s. Cena této stavby je 136 milionů korun a finální vyhotovení by mělo být v roce 2024. V srpnu byly již zahájeny práce v ulici Zahájská v Litomyšli, kde probíhá rekonstrukce inženýrských sítí. Na konci srpna došlo k předání staveniště na modernizaci silnice II/360, kdy se letos předpokládá realizace modernizace silnice v úseku z Litomyšle do Němčic a rekonstrukce opěrné zdi silnice za obcí Řetůvka. V příštím roce by měla následovat další etapa, kterou je průtah městem Litomyšl. Další navazující etapy tohoto přivaděče budou v letech 2023 až 2024. Stavba je časově rozložena z důvodu organizace dopravy a také z finančních důvodů. Na tuto výstavbu byla státem určena částka 100 milionů korun. „Pardubickému kraji chybí na tuto stavbu 40 milionů. Já však věřím, že díky rozložení výstavby do několika etap se dokážeme s touto ztrátou vypořádat,“ řekl Michal Kortyš, první náměstek hejtmana Pardubického kraje.
 
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ
Jde o nejrozsáhlejší a finančně nenáročnější výstavbu přivaděče k dálnici D35. Bylo zahájeno řízení k procesu EIA, předpoklad dokončení je posunut do 30.9.2021. Důvodem prodloužení řízení je vypořádání se s podmínkami hygienické stanice Ústí nad Orlicí, ve věci realizace přeložky silnice II/317 obchvat Běstovic, posudkářem EIA Odborem životního prostředí Pardubického kraje. Po ukončení řízení EIA bude zpracována technická studie. Ta by měla odpovídat na otázku proveditelnosti.
 
Modernizace silnice II/312 České Libchavy – Žamberk
Bylo zahájeno územní řízení na úsek silnice České Libchavy – Dlouhoňovice. Zadána byla projektová dokumentace ve stupni dokumentace ke Stavebnímu povolení.   Tato stavba nejspíše proběhne v roce 2022 až 2023. Silnice II/312 v současné době slouží jako objízdná trasa na některé velké stavby v našem Pardubickém kraji. Zároveň se modernizuje železniční koridor z Brandýsa nad Orlicí do Ústí. Po této silnici je tedy vedena náhradní autobusová doprava. „Zároveň se jedná o trasu, po které je navážen materiál na zmiňovanou železniční stavbu. My bychom zde mohli stavět výrazně rychleji, ale ze zmiňovaných důvodů to do konce roku 2022 nepůjde,“ řekl ředitel Miroslav Němec.
Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy „stávající trasa“
Je zpracován koncept projektového záměru k projednání v Centrální komisi Ministerstva dopravy. Na základě zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby je aktuálně předpokládaná cena stavby 261 milionů korun, původní záměr z roku 2017 předpokládal cenu 213 milionů. Byla zpracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Administruje se smlouva o společném zadání veřejné zakázky s Městem Choceň, které by rádo realizovalo chodníky. V současné době slouží tento úsek silnice jako objízdná trasa pro veškerou silniční dopravu z důvodu uzavírky silnice II/315 v úseku Kerhartice – Ústí nad Orlicí. Zahájení realizace stavby je plánováno na II. čtvrtletí roku 2022 úsekem České Libchavy – Rozsocha, termín realizace stavby zásadně ovlivňuje stavba na železničním koridoru Brandýs nad Orlicí – Ústí, ve vazbě na náhradní autobusovou dopravu a navážení materiálů. Stavba je z výše uvedených důvodu aktuálně plánována s termínem dokončení roku 2023. 
 
Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy – „obchvat obce Mostek“
Obchvat Mostku byl samostatně vyčleněn. U této stavby byl problém s vodou, respektive s odvodněním silnice. Tato situace se vyřešila. Správce vodního zdroje VAK Jablonné a vodohospodáři přistoupili na řešení vsakovacími studnami se štěrkovým zásypem. Nyní se zpracovává technické řešení objektů. V dalších stupních se bude pokračovat, jakmile bude známo technické řešení. Realizace stavby se dá předpokládat v roce 2023 až 2024. Jedná se o velmi složitou stavbu z hlediska projednání inženýrských příprav.
 
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Na stavbě v současné době probíhá záchranný archeologický výzkum. V červnu se uskutečnilo na Pardubickém kraji jednání se společností Loučná – Dašice a.s., kde došlo k ústní dohodě ve věci trvalého a dočasného záboru pozemků pro potřeby stavby v jejich vlastnictví. Na základě této dohody, by měl být v současné době umožněn přístup na tyto pozemky pro pokračování záchranného archeologického průzkumu, a to po ukončení sklizně v srpnu a v září 2021. Tato ústní dohoda je nyní předmětem příprav písemného smluvního vztahu obou stran. Dohoda obsahuje mimo jiné i body ohledně prodeje pozemků na navazující stavbě „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“, stažení odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. Dle projektové dokumentace pro provedení stavby je aktuální cena díla 459 milionů korun. Ta nezahrnuje archeologický výzkum, který činí 68 milionů korun. Záměr projektu z roku 2017 předpokládal kompletní cenu 247 milionů. Předpoklad zahájení stavby je IV. čtvrtletí 2021.
 
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť
Na stavbě probíhá záchranný archeologický výzkum. Stavební povolení nabylo právní moci v červenci 2021. Dokončuje se projektová dokumentace pro provedení stavby v BIM, termín předání staveniště je září 2021. Rozpočet stavby se začal zpracovávat. Cena za záchranný archeologický výzkum činí téměř 40 milionů korun. V přípravě je zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Předpoklad zahájení stavby je I. čtvrtletí 2022. V tomto případě došlo k dohodě mezi obcí Rokytno, Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, Pardubickým krajem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje o tom, že průtah Rokytna, který naprojektovala a připravila k realizaci správa a údržba silnic se použije jako modelový případ opravy povolené návozové trasy materiálu na D35. „Bude to tedy první společná stavba, která bude realizovaná v rámci projektu nadměrného opotřebení silnic II. a III. třídy, návozových tras k výstavbě D35 v Pardubickém kraji. Průtah by mohl být realizován v příštím roce, možná i letos. Obec Rokytno si ve společném zadání uzavře se zhotovitelem smlouvu na chodníky a veřejné osvětlení. Pardubický kraj prostřednictvím SÚS PK bude stavět novou dešťovou kanalizaci a bude se dělat kompletní rekonstrukce silnice. Na tomto se bude podílet stát 77 % nákladů za opotřebení silnice,“ doplnil první náměstek hejtmana Michal Kortyš. 
 
 
Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice
Předpoklad ukončení procesu EIA je září 2021. Následně bude podána žádost o územní řízení. Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení v režimu BIM. Předpoklad zahájení stavby záchranným archeologickým výzkumem je III. čtvrtletí 2022. 
 
Devátá stavba vznikne v budoucnu, kdy bude pokračovat D35 až do Litomyšle. Silnice II/358 nad Němčicemi je propojitelná s Janovem a Řídkým vedením nové komunikace, která z technického i finančního hlediska bude realizovatelná v případě, kdy dálnice bude dobíhat k Litomyšli, a budou v provozu obslužné komunikace. Jde o stavbu, která by splnila přání obyvatel České Třebové. Jednalo by se totiž o přímé napojení na dálniční síť. Předpokládá se, že tato stavba by mohla být realizována po roce 2024, kdy je předmětem dokončení výstavby D35 až do Litomyšle.