U SILNIČNÍCH STAVEB JE PROJEKTOVÁNÍ INTRAVELÁNU A EXTRAVELÁNU ODLIŠNÉ OPROTI BĚŽNÝM STAVBÁM

2022-10-19

SDÍLET:

Silniční stavby jsou velmi specifická záležitost. To, co u pozemního stavitelství má zřetelné základy, konstrukci a střechu, tak u silnice jsou tyto prvky placaté. Na silnici se dané prvky pohybují v tloušťce do maximálně 1,2 m při nejzatíženější komunikaci, což jsou samozřejmě dálnice.
 
Porovnání:
budova vs silnice
Základy - konstrukce
Stavba - živičné souvrství
Střecha - brusná vrstva (kryt vozovky)
 
Projektování intravilánu a extravilánu jsou dvě odlišné disciplíny z hlediska stavebních obtížností. Podle zákona o pozemních komunikacích se ve volné trase do silničního tělesa (nejen vozovka, ale i krajnice a odvodňovací systémy) nesmějí ukládat žádná infrastrukturní zařízení. Toto prakticky neplatí o intravilánu. V intravilánech se infrastrukturní sítě typu vodovody, kanalizace, silové kabely nebo sdělovací kabely ukládají. Podmínkou však je, že zařízení nejde umístit mimo silnici nebo řešení je enormně náročné. Toto však činí dané stavby výrazně složitější. Na rozdíl od infrastrukturní soustavy se silnice opravuje výrazně častěji. Dochází tedy k tomu, že při výkonu pracovní činnosti se silničáři dostávají s těmito zařízeními do kolize. Je to technicky nejen náročné a drahé, ale i složité.
 
Rekonstrukce Mostu Pavla Wonky bude velmi náročná
 
Nyní silničáři Pardubického kraje plánují rekonstrukci mostu Pavla Wonky. “Dojde k výměně lan podélného volného předpjetí. Těch je devatenáct. Je dobré, že technologický pokrok jde tak dopředu, že lana nebudou muset být o tloušťce 30 cm, ale pouze 15 cm. V rámci této stavby nejspíše dojde k odkrytí částí stavby tohoto mostu, který vede centrem Pardubic přes řeku Labe. Zde právě dojde ke kolizi s infrastrukturou. Tato kolize je neuvěřitelně složitá a zároveň i finančně náročná. Cenová realizace výměny lan je nyní počítána na 160 miliónů korun stavebních nákladů. Přeložky inženýrských sítí z toho tvoří přes 30 miliónů korun. Náročnost je složitá i v přeložce kabelů vysokého napětí, které budou umístěny mimo staveništní práce,” dodal ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.
 
Vždy, když se plánuje jakákoli rekonstrukce silnice, která vede průtahem obce, jsou vyzváni správci infrastruktury, aby si zároveň i oni dali do pořádku svoji síť. V některých případech dochází i ke vzájemné spolupráci se silničáři při výměně infrastruktury. V tomto případě je vždy velmi zásadní komunikace, aby se mohlo navázat rekonstrukcí silnice.