Už přes patnáct let se mohou řidiči v Pardubickém kraji spolehnout na Správu a údržbu silnic

2017-09-03

SDÍLET:

Správa a údržba silnic je krajskou příspěvkovou organizací zřízenou pro správu a údržbu silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji. Organizace zahájila svoji činnost v roce 2002. V rámci kraje působí celkem patnáct cestmistrovství. Spravuje 3 136 km silnic a 810 mostů. Hlavní činností Správy a údržby silnic je zabezpečení zimní a letní údržby silnic, ale také péče o některá rozvojová témata v Pardubickém kraji.

Letní údržba zahrnuje zabezpečení údržby a opravy silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství, vedení majetkové evidence silnic, mostů, pozemků a dalších nemovitostí, v rámci poskytnutých finančních prostředků zřizovatelem.

Zimní údržba představuje zabezpečení sjízdnosti silnic dle plánu zimní údržby. Především se jedná o odstraňování sněhu pluhováním a provádění posypu vozovek. Z důvodu kvality a efektivity je využívána moderní mechanizace. Rozhodování dispečerů usnadňují nejnovější technologie, jako je GPS monitoring vozidel nebo silniční meteosystémy, včetně kvalitně a odpovědně zpracovaného plánu zimní údržby silnic. 

V rámci doplňkové činnosti zajišťuje SÚSPk kompletní služby v oblasti silničního hospodářství. To je běžná údržba komunikací, obnova a údržba dopravního značení, obnova a údržba silničního příslušenství, doprava a mechanizace s obsluhou, inženýrská a investorská činnost, prodej materiálu pro zajištění zimní údržby.

Během své existence získala organizace certifikát společnosti TÜV SÜD o zavedení a používání systému řízení jakosti, řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí. Etické fórum České republiky ocenilo Správu a údržbu silnic čestným titulem Podnik FAIR PLAY. Společnost Moody´s international potvrdila finanční důvěryhodnost organizace udělením národního ratingu zhodnocením  Aa1.cz. To se řadí těsně pod bankovní sektor.

Patnáctileté období organizace charakterizují např. tyto stavby:

Most Pavla Wonky –  zde se prováděla celková rekonstrukce mostu, sanace betonové nosné konstrukce, komor mostu, kabelů volného předpětí, injektáž podloží mostních podpěr, výměna mostních ložisek, nová hydroizolace a asfaltové souvrství včetně přechodových oblastí, včetně nového zábradlí a veřejného osvětlení.

Most Dolní Morava přes železniční trať - termín výstavby byl 1. 4. 2006 – 11. 10. 2006

Obchvat Chvaletic – zcela nový obchvat Chvaletic, který měří 1831 m, v prostoru před nádražím Českých drah. Součástí byla demolice stávajících staveb, výstavba silnice, včetně konstrukčních vrstev, podchod, protihluková stěna, výsadba doprovodné silniční vegetace. V rámci akce se prováděly přeložky inženýrských sítí, napojení křižovatek stávajících komunikací.

Nové Hrady opěrná zeď - předmětem díla bylo odstranění stávající konstrukce vozovky v k. ú. Nové Hrady u Skutče. Následně byla v celé délce úpravy zřízena železobetonová opěrná zeď založená na mikropilotách. Následně byla v celém úseku úpravy provedena nová konstrukce tělesa vozovky včetně odvodnění.

Silnice II/315 Tatenice  - zde se provedla celková modernizace silnice II/315 v úseku Tatenice – hranice kraje, v délce 6,029 m. Součástí modernizace silnice byla celková obnova mostu 315-015, oprava a obnova mostu 315-016 a výstavba opěrné zdi před obcí Hoštějn. Součástí modernizace silnice byla sanace skalních masivů pomocí ocelových kotvených sítí, stabilizace břehů řeky Sázavy a vegetační úpravy.

 

O činnosti organizace je veřejnost pravidelně informována na internetových stránkách www.suspk.cz. Důležité informace o dopravě v Pardubickém kraji jsou uváděny na www.dopravapk.cz. Návštěvníci webu se dále dozvědí tzv. desatero pro řidiče, nejnovější uzávěrky silnic a další.

Každým rokem je modernizován vozový park a ostatní mechanizace. Modernější technologie napomáhají k lepším, rychlejším a bezpochyby kvalitnějším pracím při údržbě silnic. Činnost je rozšiřována o vlastní vybavení. Například:

  • Strojní pokládka asfaltových směsí pro zvýšení variability a flexibility pro zkvalitnění a zlevnění výspravy povrchů komunikací
  • Strojní oprava výtluků s ošetřením pracovních spár za použití zálivek spár divokých trhlin opravovaných modifikovanou horkou asfaltovou zálivkou.

 

Řidiči v Pardubickém kraji se mohou na služby Správy a údržby silnic spolehnout již přes patnáct let. V tomto trendu hodlá organizace pokračovat i nadále.